secretariat@abi.org.ro
0731-010-145
Statutul ABI
STATUTUL ASOCIATIEI BROKERILOR IMOBILIARI – EXTRAS

1. DENUMIRE, FORMA JURIDICA, SEDIU SOCIAL, DURATA
1.1. Forma organizatorica: Persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial, constituita in baza OG nr. 26/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
1.2. Denumirea: Asociatia Brokerilor Imobiliari, conform dovezii disponibilitatii denumirii nr. 76333 din data de 26.08.2009 eliberata de Ministerul Justitiei. Initialele A.B.I. vor figura in toate documentele, actele si anunturile asociatiei.
2. SCOPUL SI OBIECTIVELE ASOCIATIEI
2.1. Asociatia are ca principal scop reunirea persoanelor fizice care activeaza in domeniul imobiliar si domenii conexe pentru punerea in valoare si protejarea libertatilor si intereselor legitime din domeniul specific de activitate; A.B.I. are, de asemenea, drept scop analiza, protectia si dezvoltarea intereselor culturale, profesionale si morale ale membrilor sai precum, si in termeni mai generali, a tuturor acelora care participa la activitatile imobiliare in Romania.
2.2. Pentru aceasta A.B.I. isi propune:
a) realizarea unitatii si fortei de actiune a membrilor sai, in promovarea intereselor generale profesionale ale acestora;
b) reprezentarea intereselor membrilor sai fata de organele puterii si administratiei centrale si locale de stat;
c) reprezentarea intereselor membrilor sai in relatiile cu asociatiile si organizatiile existente pe plan national si international in domeniile de interes ale A.B.I.;
d) garantarea si apararea democratiei, a libertatii de opinie si actiune intre membrii A.B.I.;
e) promovarea si asigurarea relatiilor de colaborare intre membrii sai;
f) imbunatatirea continua a calitatii serviciilor oferite clientilor de catre membrii A.B.I., atragerea potentialilor investitori in domeniul de activitate al membrilor A.B.I.;
g) inregistrarea, autorizarea, si recunoasterea categoriilor de personal si a meseriilor in domeniul de activitatea al membrilor asociatiei;
h) promovarea intereselor membrilor A.B.I. sub forme specifice in toate mediile de interes;
i) infiintarea si organizarea de unitati proprii de invatamint pentru formarea si specializarea personalului, edituri si publicatii proprii, fundatii, precum si de societati comerciale, banci si societati de investitii financiare in conditiile stabilite de Conventia Nationala;
j) la solicitarea unor terte persoane fizice sau juridice, A.B.I. poate verifica aplicarea si respectarea de catre membrii sai a prevederilor legale in domeniul imobiliar;
k) alte scopuri legale stabilite prin rezolutii sau hotariri ale Conventiei Nationale a A.B.I.
2.3. Asociatia Brokerilor Imobiliari se obliga:
a) sa asigure din proprie initiativa sau la cerere sustinerea actiunilor si apararea intereselor membrilor sai;
b) sa respecte si sa ajute membrii sai in aplicarea prevederilor standardelor de activitate proprii, sa faciliteze servicii de asistenta si consultanta in probleme juridice, manageriale, de marketing, de publicitate sau de alta natura.
Pentru realizarea acestor indatoriri, A.B.I. va solicita sprijinul organelor si organismelor de stat sau a altor organizatii cu atributii si raspunderi in domeniul de activitate al membrilor sai, daca este cazul, si va informa periodic membrii sai si opinia publica despre activitatea sa.
2.4. Pentru infaptuirea scopurilor sale, A.B.I. va actiona prin mijloace specifice:
a) initierea si promovarea unor proiecte de legi in domeniul de activitate al membrilor A.B.I., participarea la forul legislativ, la dezbaterea si aprobarea lor;
b) initierea de tratative cu organele competente, in cazul in care dispozitiile legale contravin sau ingradesc drepturile membrilor A.B.I., folosirea petitiei, protestului, intrunirii si demonstratiei;
c) sesizarea organelor de justitie cu privire la activitatea organelor de stat, agentilor economici, a altor persoane juridice sau fizice, in cazurile de incalcare a drepturilor membrilor A.B.I.;
d) folosirea oricaror alte mijloace prevazute de legislatia interna sau conventiile internationale la care Romania este parte.
2.5. A.B.I. urmareste integrarea in structurile internationale ce activeaza in domeniu. In acest sens incheie contracte de reprezentare reciproca cu asociatii similare, in vederea apararii intereselor materiale si morale ale membrilor sai pe plan international.
2.6. In spiritul textului legii, jurisprudentei si practicii internationale, A.B.I. elaboreaza un regulament de deontologie profesionala continand atat regulile privitoare la onestitatea comerciala, cat si procedura de arbitraj pe care, acceptand aceasta calitate, membrii sai se obliga sa le respecte.
2.7. A.B.I. organizeaza diferite actiuni promotionale si de protejare a intereselor propriilor membri.
3. PRINCIPII FUNDAMENTALE
3.1. Asociatia Brokerilor Imobiliari este o organizatie autonoma, cu caracter non-guvernamental si nepatrimonial, in folosul public, cu scopul de a fi pentru cei interesati o sursa de servicii si informatii specializate.
Asociatia, prin membrii sai, se va stradui sa acorde sprijin pentru toate persoanele si grupurile care sunt interesate de scopurile, obiectivele si activitatile sale, fara nici o forma de discriminare, oferind un cadru democratic pentru cooperare si buna intelegere.
3.2. A.B.I. isi desfasoara activitatea pe baza urmatoarelor principii fundamentale:
a) profesionalizarea si legiferarea activitatii imobiliare;
b) egalitatea de sanse pentru toti brokerii care opereaza in domeniul imobiliar si inlaturarea tuturor discriminarilor;
c) protejarea, dezvoltarea si valorificarea drepturilor membrilor sai;
d) promovarea unui sistem concurential in domeniul imobiliar;
e) initierea si mentinerea unui parteneriat cu institutiile publice si cu alte ONG-uri din tara si din strainatate.
4. DOBANDIREA SI PIERDEREA CALITATII DE MEMBRU A.B.I.
4.1. Pot deveni membri A.B.I. persoanele fizice care isi desfasoara activitatea in domeniul imobiliar.
4.3. Calitatea de membru nu se transfera.
4.6. Afilierea la A.B.I. nu este incompatibila cu afilierea la o alta asociatie sau organizatie nationala cu profil similar, cu conditia respectarii tuturor indatoririlor fata de A.B.I.
4.7. Retragerea unui membru din asociatie se poate face prin libera vointa a acestuia, sub forma unei notificari scrise cu confirmare de primire, catre Consiliul Director. Motivarea cererii este facultativa.
5. DREPTURILE MEMBRILOR A.B.I.
5.1. Membrii asociatiei au urmatoarele drepturi:
a) deplina autonomie in organizarea si desfasurarea activitatii lor pe baza statutelor proprii;
b) de a obtine sprijinul calificat al asociatiei pentru realizarea scopurilor si obiectivelor statutare proprii, care nu contravin prevederilor statutului A.B.I.;
c) de a alege si a fi alesi in organele de conducere ale asociatiei;
d) de a face propuneri la ordinea de zi a sedintelor Consiliului Director, Comitetului Executiv si Conventiei Nationale, de a prezenta apeluri, motiuni, amendamente, etc.;
e) de a beneficia fara discriminare, de prestatiile gratuite sau cu plata asigurate de A.B.I. si de serviciile oferite de catre unitatile si institutiile specializate ale acesteia;
f) de a fi informat;
g) de a i se restitui, in caz de retragere din A.B.I., bunurile materiale si valorile (altele decat cotizatiile si taxa de inscriere) puse la dispozitia asociatiei. Nu fac obiectul acestei prevederi donatiile facute asociatiei, care nu vor fi restituite;
h) de a mediatiza prin orice mijloace apartenenta sa la A.B.I.
6. OBLIGATIILE MEMBRILOR A.B.I.
6.1. Calitatea de membru implica deplina adeziune la prezentul Statut, la Regulamentul de Functionare cu toate eventualele sale modificari ulterioare, precum si la totalitatea rezolutiilor adoptate de Consiliul Director, Comitetul Executiv si Conventia Nationala.
6.2. - Membrii asociatiei au urmatoarele indatoriri:
a) sa cunoasca si sa respecte statutul A.B.I. si Regulamentul de functionare;
b) sa participe si sa sustina activitatea asociatiei, inclusiv prin plata regulata a cotizatiei;
c) sa actioneze in vederea realizarii efective a hotararilor si deciziilor luate de organele de conducere ale asociatiei, care nu contravin prevederilor statutului acesteia, sa actioneze impotriva atacurilor nejustificate indreptate contra asociatiei si a membrilor sai;
d) sa furnizeze toate informatiile susceptibile de a prezenta interes pentru activitatea A.B.I., care nu lezeaza interesele membrului respectiv;
e) in caz de retragere, sa achite cotizatiile restante, daunele, eventualele cheltuieli de judecata, precum si obligatia de a restitui bunurile si valorile primite in folosinta;
f) sa respecte normele de disciplina financiara adoptate de structurile de conducere ale asociatiei;
g) membrii A.B.I. vor furniza toate informatiile necesare in vederea evidentei activitatii acestora, precum si a gestionarii drepturilor aferente.
6.3. Membrii asociatiei consimt liber sa colaboreze intre ei in limite care sa nu afecteze propriile interese, limite care vor fi fixate in conformitate cu aceste interese.
7. SANCTIUNI APLICABILE MEMBRILOR ASOCIATIEI
7.1. In cazul nerespectarii obligatiilor statutare, regulamentelor interne, a hotararilor Consiliului Director si Comitetului Executiv de catre membrii asociatiei sau ale Conventiei Nationale de catre membrii organelor de conducere ale asociatiei, se prevad urmatoarele sanctiuni:
a) atentionarea scrisa;
b) avertismentul;
c) revocarea sau, dupa caz, excluderea.
7.2. Propunerea de sanctionare poate fi elaborata de catre Consiliul Director sau Comitetul Executiv al A.B.I.
7.3. Hotararile de sanctionare vor putea fi emise de catre:
a) Comitetul Executiv al A.B.I. privind atentionarea scrisa si avertismentul;
b) Consiliul Director privind excluderea din asociatie;
c) Conventia Nationala privind revocarea persoanelor care detin functii eligibile.
7.5. Hotararile de sanctionare emise de catre Conventia Nationala pot fi contestate in instanta, conform art. 23 alin. 2 din O.G. nr. 26/2000, cu modificarile ulterioare.
7.6. In cazul neachitarii cotizatiei timp de 1 trimestru, Consiliul Director sau Comitetul Executiv va putea dispune excluderea membrului restant, precum si initierea procedurilor privind recuperarea sumelor restante provenite din neplata cotizatiei sau alte prejudicii rezultate din conduita culpabila a restantierului.
8. INCETAREA CALITATII DE MEMBRU
8.1. Orice membru se poate retrage din A.B.I. adresand in scris demisia sa Consiliului Director, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
(I) Demisia devine efectiva dupa achitarea tuturor debitelor demisionarului aparute in relatiile cu asociatia.
8.2. Excluderea unui membru din A.B.I. intervine in urmatoarele cazuri:
(I) incalcarea grava a prevederilor prezentului Statut sau ale Regulamentului intern de functionare, precum si a deciziilor Conventiei Nationale si ale Consiliului Director si Comitetului Executiv;
(II) actionarea impotriva sau lezarea intereselor A.B.I. si/sau ale membrilor acesteia;
(III) obtinerea unei sentinte judecatoresti prin care se stabileste ca partea aflata in discutie a fost angajata in activitati ilicite in legatura cu domeniul de activitate imobiliar, desfasurate ulterior aderarii la A.B.I.
8.3. Excluderea unui membru este pronuntata in sedinta Consiliului Director, propunerea de excludere fiind inscrisa pe ordinea de zi a acesteia. Consiliul hotareste cu doua treimi din voturile celor prezenti. Membrul vizat este convocat prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cu cel putin 15 zile inainte de data convocarii.
8.4 Pana la decizia Consiliului Director, Comitetul Executiv poate suspenda membrii prevazuti de art. 8.2.
8.5. Membrul demisionar, suspendat sau exclus, nu are nici un drept asupra patrimoniului A.B.I. El nu poate invoca dreptul asupra unor sume sau obiecte materiale, si nici nu poate solicita rambursarea cotizatiilor depuse anterior.
8.6 Un membru demisionat sau exclus va putea supune Consiliului Director o cerere de readmitere intr-un interval de cel putin 12 luni de la momentul demisiei, respectiv excluderii acestuia. Persoana in cauza trebuie sa faca dovada ca pe perioada scursa de la data suspendarii calitatii sale de membru nu a desfasurat activitati condamnabile in sensul prevederilor prezentului Statut.
9. CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA ASOCIATIEI.
Organele de conducere ale asociatiei sunt:
- CONVENTIA NATIONALA
- CONSILIUL DIRECTOR
- COMITETUL EXECUTIV
9.1. Conventia Nationala
9.1.1. Conventia Nationala este organul suprem de conducere al asociatiei.
Conventia Nationala cuprinde ca delegati cate 3 membri ai asociatiei desemnati in adunarile organizate in acest scop de filialele judetene si a municipiului Bucuresti, impreuna cu membrii Consiliului Director si Comitetului Executiv.
9.1.2. Conventia Nationala se convoaca in sesiune ordinara o data la 3 ani de catre Consiliul Director, iar in sesiune extraordinara, de catre Consiliul Director printr-o hotarare luata cu votul a 2/3 din membrii componenti sau de Presedinte.
Sesiunea ordinara este statutara cand convocarea are loc in cursul celui de al treilea an de la data precedentei convetii nationale.
9.1.3. Orice convocare este valida cand se face cu minimum 15 zile calendaristice inainte de data sesiunii, prin orice mijloc de anuntare evidentiabil.
9.1.4. La Conventia Nationala fiecare delegat dispune de un singur vot.
9.1.5. Conventia Nationala este condusa de Presedinte, sau in lipsa acestuia, de un membru desemnat de Consiliul Director.
9.1.6. Conventia Nationala are urmatoarele atributii:
a) Dezbate si aproba raportul de activitate al Consiliului Director si raportul cenzorilor;
b) Se pronunta asupra gestiunii asociatiei;
c) Dezbate si stabileste orientarea activitatii si organizarii asociatiei;
d) Alege pentru o perioada de 3 ani:
- PRESEDINTELE
- CONSILIUL DIRECTOR
- Unele persoane in functii onorifice.
e) Adopta si modifica, dupa caz, Statutul asociatiei, la propunerea Consiliului Director.
f) Hotaraste cu privire la dizolvarea si lichidarea asociatiei;
g) alege Comisia permanenta speciala privind accesul la informatii formata din cinci membri, pentru o perioada de trei ani, dupa expirarea careia membrii Comisiei sunt reeligibili. Acestia nu pot fi angajati si nu pot face parte din organele de conducere;
h) Dezbate orice alte probleme a fi incluse pe ordinea de zi.
i) Aproba bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil al asociatiei.
9.2. Consiliul director
9.2.1. Consiliul director conduce activitatea asociatiei in intervalul dintre Conventiile Nationale. Consiliul director se compune din 3-7 membri. Presedintele asociatiei este si presedinte al Consiliului Director.
9.2.2. Consiliul director se convoaca in sedinte ordinare cel putin o data pe an, iar in sedinte extraordinare, la cererea a cel putin jumatate din numarul membrilor Consiliului Director sau la cererea Comitetului Executiv.
9.2.3. Consiliul Director are urmatoarele atributii:
a) Urmareste indeplinirea hotararilor Conventiei Nationale a asociatiei;
b) Prezintă Conventiei Nationale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor asociaţiei;
c) Numeste si revoca membrii Comitetului Executiv al carui presedinte este presedintele asociatiei;
d) Stabileste normele de reprezentare si modul de desemnare al delegatilor la Conventia Nationala;
e) Convoaca Conventia Nationala;
f) Decide in privinta structurii organizatorice a A.B.I., precum si cu privire la infiintarea sau desfiintarea de unitati teritoriale;
g) Hotaraste cu privire la apartenenta asociatiei la organizatiile internationale de profil;
9.2.4. Consiliul director isi desfasoara activitatea in prezenta a cel putin jumatate plus unu din membrii sai. Hotararile sale se adopta cu majoritatea voturilor membrilor prezenti.
9.2.5. Pentru primii 3 ani de activitate, incepand de la data inregistrarii Asociatiei, membrii Consiliului Director sunt toti membrii fondatori.
9.3. Comitetul executiv
9.3.1. Comitetul executiv conduce activitatea Asociatiei in intervalul dintre sedintele Consiliului Director, Comitetul executiv se compune din 3-9 membrii.
9.3.2. Comitetul executiv se convoaca in sedinte ordinare cel putin odata pe trimestru si in sedinte extraordinare ori de cate ori este necesar.
9.3.3. Comitetul executiv are urmatoarele atributii:
a) Asigura aducerea la indeplinire a hotararilor Conventiei Nationale si ale Consiliului Director;
b) Elaboreaza proiectul programului de activitate precum si proiectul de buget al asociatiei si le supune spre aprobare Consiliului Director;
c) Urmareste infaptuirea programului de activitate si a bugetului asociatiei de catre toate unitatile din cadrul asociatiei;
d) Indruma si coordoneaza activitatea filialelor judetene si a municipiului Bucuresti, precum si a unitatilor subordonate;
e) Infiinteaza comisiile de specialitate si numeste membrii acestora;
f) Stabileste nivelul taxelor de inscriere si al cotizatiilor anuale, serviciile gratuite de care beneficiaza membrii asociatiei, precum si alte facilitati acordate membrilor;
g) Stabileste costul serviciilor – tarife si preturi – pentru activitati proprii si ale unitatilor subordonate;
h) Aproba regulamentul de organizare si functionare al A.B.I. si regulamentul de ordine interioara al aparatului salariat al administratiei centrale, al filialelor judetene si a municipiului Bucuresti si al unitatilor subordonate;
i) Aproba regulamentele de organizare si functionare ale comisiilor de specialitate;
j) Confirma componenta consiliilor filialelor judetene si a municipiului Bucuresti precum si a organelor de conducere ale unitatilor subordonate;
k) Aproba statul de functiuni, nivele de salarizare si fisele posturilor pentru aparatul salariat din administratia centrala; aproba statul de functiuni, nivelele de salarizare pentru personalul unitatilor subordonate si fisa postului pentru conducerea acestora;
l) Hotaraste cu privire la modificarea structurii organizatorice a asociatiei precum si la infiintarea ori desfiintarea unitatilor subordonate acesteia, stabileste functiile de conducere executiva, aproband nominalizarea pe functii, la propunerea presedintelui asociatiei;
m) Acorda calitatea de membru de onoare;
n) Aproba infiintarea agentiilor orasenesti, a altor unitati in subordinea asociatiei;
o) Confera distinctii, diplome si insigne de onoare si acorda premii in bani si/sau obiecte ori alte forme echivalente valoric membrilor care s-au evidentiat in activitatile organizate de asociatie;
p) Acorda indemnizatii, recompense si premii in bani membrilor Comitetului Executiv, si a Comisiei de Cenzori, ai Consiliilor filialelor, in functie de contributia, complexitatea si rezultatele activitatii;
q) Convoaca motivat Consiliului Director;
r) Hotaraste cu privire la schimbarea sediului asociatiei.
9.3.4. Comitetul Executiv isi desfasoara activitatea in prezenta a cel putin jumatate plus unu dintre membrii sai.
9.3.5. Membrii Comitetului Executiv au dreptul sa li se deconteze cheltuielile de cazare, diurna, transport si alte cheltuieli, pe baza de documente justificative, pentru deplasarile in interesul Asociatiei, efectuate in tara si in strainatate;
9.4. PRESEDINTELE
9.4.1. Presedintele asociatiei conduce si coordoneaza intreaga activitate curenta a asociatiei in care scop:
- Urmareste si controleaza aplicarea hotararilor Consiliului Director si ale Comitetului Executiv;
- Urmareste si controleaza realizarea programului de activitate si a bugetului asociatiei si ia masuri operative de indeplinire a acestora;
- Ia masuri de exercitare a controlului financiar preventiv si ulterior;
- Coordoneaza si controleaza activitatea filialelor judetene si a municipiului Bucuresti, precum si a unitatilor subordonate;
- Controleaza aplicarea regulamentului de organizare si functionare si cel de ordine interioara al aparatului salariat al administratiei centrale si al filialelor judetene si a municipiului Bucuresti;
- Numeste directorii filialelor judetene si a municipiului Bucuresti, ai celorlalate unitati subordonate precum si personalul de conducere si executie din administratia centrala si din filialele judetene aproband formalitatile de angajare, transfer si desfacere a contractului de munca;
- Stabileste persoanele din administratia centrala, filialele si unitatile subordonate care pot angaja prin semnatura Asociatia;
- Aproba deplasarile externe ale delegatilor din administratia centrala, filialele si unitatile subordonate;
- Incheie intelegeri, aranjamente si alte conventii cu organizatii internationale, asociatii de profil din alte tari, pe baza aprobarii Comitetului Executiv;
- Organizeaza participarea la congrese, conferinte, simpozioane, colocvii si alte manifestari internationale de profil, aprobate de Comitetul Executiv;
- Asigura informarea si documentarea de profil;
- Aproba formalitatile de angajare, transfer si desfacere a contractului de munca;
9.4.2. In realizarea atributiilor ce-i revin, presedintele asociatiei emite decizii. El este ajutat de catre administratorul general, caruia ii poate delega unele din atributiile care ii revin.
9.4.3. Pentru primii 3 ani de activitate presedinte al asociatiei este dl. Vilceanu Dragos.
9.5. ADMINISTRATORUL GENERAL
9.5.1 Administratorul General este numit de Consiliul Director, angajat in raport de dispozitiile Codului Muncii, si se subordoneaza acestuia si Comitetului Executiv. Administratorul General coordoneaza activitatea curenta a A.B.I. si este responsabil de functionarea A.B.I.
9.5.2. Administratorul General are urmatoarele atributii:
a) asigura conducerea curenta a activitatii A.B.I., conform deciziilor Consiliului Director si ale Comitetului Executiv;
b) angajeaza prin semnatura sa A.B.I. in relatiile cu terti, in limitele stabilite de actele normative in vigoare, de statut si de deciziile Consiliului Director si ale Comitetului Executiv;
c) incheie sau reziliaza contractele in legatura cu obiectul de activitate al asociatiei, cu aprobarea Presedintelui, Consiliului Director sau Comitetului Executiv, dupa caz;
d) reprezinta A.B.I. fata de membri si fata de terti;
e) dispune cooptarea unor specialisti in cadrul problemelor legate de scopurile asociatiei;
f) reprezinta asociatia in fata instantelor de judecata si poate angaja specialisti care in numele si pe seama asociatiei sustin cererile sau apararile fiscale si judiciare care intereseaza societatea;
g) angajeaza conform cerintelor si cu respectarea legislatiei in materie, personalul salariat al A.B.I., cu aprobarea Presedintelui, Consiliului Director sau Comitetului Executiv, dupa caz;
h) desface contractele individuale de munca ale salariatilor asociatiei, cu respectarea legislatiei in materie, cu aprobarea Presedintelui, Consiliului Director sau Comitetului Executiv, dupa caz;
i) numeste si revoca pe sefii departamentelor A.B.I.;
j) poate delega atributiile sale sefilor de departamente pentru ducerea la indeplinire a deciziilor Presedintelui, Consiliului Director sau Comitetului Executiv, dupa caz;
k) semneaza documentele financiar contabile ale A.B.I., conform statului de functii si atributiilor angajatilor sau sefilor de departamente ai A.B.I.;
l) informeaza Consiliul Director despre activitatea departamentelor A.B.I. si despre indeplinirea obiectivelor stabilite de Presedinte, Consiliu Director sau Comitet Executiv, dupa caz;
m) promoveaza, premiaza si penalizeaza personalul salariat;
n) negociaza salariile cu personalul salariat si cu colaboratorii asociatiei;
o) aplica sanctiunile disciplinare salariatilor asociatiei, in conformitate cu legislatia muncii;
p) asigura conditiile corespunzatoare desfasurarii normale a activitatii salariatilor si colaboratorilor asociatiei;
q) incheie protocoale cu celelalte asociatii ce activeaza in domeniul imobiliar, daca este imputernicit de catre Presedinte, Consiliu Director sau Comitet Executiv, dupa caz;
r) participa la conferintele interne si internationale si reprezinta asociatia in fata organizatiilor internationale, daca este imputernicit de catre Presedinte, Consiliu Director sau Comitet Executiv, dupa caz;
s) coordoneaza activitatea structurilor teritoriale ale A.B.I. si conduce nemijlocit activitatea departamentelor din cadrul A.B.I.;
t) indeplineste orice alte atributii de natura sa asigure buna functionare a A.B.I. dispuse de Presedinte, Consiliu Director sau Comitet Executiv, dupa caz.